Emili

Emili kool

Emili Kool on üldhariduslik erakool, mis lähtub Eesti riiklikust õppekavast. Kasutame õppijakeskset metoodikat ning toetame lapse terviklikku arengut.

Meie jaoks on oluline, et säiliks soov õppida ja avastada. Seejuures pöörame tähelepanu olulistele baasoskustele, nagu lugemine ja matemaatika. Traditsioonilise kõrval õpitakse juba esimeses kooliastmes mitmekülgseid digioskusi ja suuremas mahus inglise keelt.

Emili kool pakub haridustsüklit põhikooli lõpuni

Emili Koolis kasutatakse üldõppe suunaga aineõpetust. Õpitavad teemad on igal aastal seotud viie uue projekti kaudu.  Seejuures on fookuses baasteadmised, nagu lugemine, matemaatika ja võõrkeeled. Me ei jäta midagi õppimata, kuid seostame eri valdkondade teadmisi omavahel ja eluga.

Iga projekt algab ühise ajaplaneerimise ning eesmärkide seadmisega. Õppijad arutlevad, missuguseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid on projekti edukaks elluviimiseks tarvis. Seejärel mõeldakse, mis on juba selge, mida on veel tarvis õppida.
Töötatakse nii individuaalselt kui ka rühmas. Oluline osa on refleksioonil, sh oma õppetegevuse analüüsil.

Digivahendid on õppetöö loomulik osa. Igal õpilasel on koolis kasutamiseks oma tahvelarvuti, õpetajad toetavad digipädevuse arengut, aitavad õpilastel omandada oskusi tehnoloogiat tervislikult ja loovalt kasutada.

Kõigele uuele tasakaaluks pöörame Emili Koolis eriti suurt tähelepanu laste lugemisoskusele ja -huvile. Raamatud on loomulik osa avatud õpikeskkonnast.

Kodused tööd

Klassikalisi koduseid töid Emili Koolis ei anta, õppimine toimub peamiselt koolis. Samas ootame, et iga laps loeks kodus koos vanemaga ja üksi nii kooli poolt soovitatud kui ka ise valitud raamatuid.

Hindamine ja tagasiside

Hindamise eesmärk Emili Koolis on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet tema arengu kohta, innustada ja suunata teda sihikindlalt õppima, suunata õppija enesehinnangu kujunemist ja arengutee valikuid. Teiseks aitab hindamine suunata õpetaja tegevust õpikeskkonna kujundamisel ning õppija individuaalse arengu toetamisel.

Emili Koolis toetub hindamine eelkõige riikliku õppekava üldosale ning kooli visioonile, milleks on eneseteadlik, heade õpioskustega, avatud ja hooliv õpilane.

Emili
Emili
Emili
Emili
Emili
Emili

    Kaarti laaditakse …