Green City teenuse kasutustingimused

1. Mõisted

1.1. Teenus – Ülemiste Citys tegutsevatele ettevõtetele suunatud veebiteenus, mille tasuta versioonis saavad ettevõtted ligipääsu oma kontori ja linnaku tarbimisandmetele (küte, elekter, vesi, jäätmed jne). Tasulises versioonis Green City+ arvutatakse muuhulgas ettevõtte tarbimise põhjal kokku CO2 emissioonid ning võimaldatakse andmeid paremini võrrelda ja analüüsida.
1.2. Klient – Teenust kasutav Ülemiste Citys tegutsev ettevõte
1.3. Kasutaja – Teenust kasutava kliendi volitatud esindaja Teenusepakkuja – AS Mainor
1.4. Teenusepakkuja – AS Mainor
1.5. Teenuse vahendajad – Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS

2. Üldsätted

2.1. Teenuse kasutamisega nõustuvad Klient ja kõik temaga seotud Kasutajad kõigi Teenuse kasutustingimustega.
2.2. Teenuse kasutamiseks loetakse Teenuse kaudu Kliendi ettevõtte andmete töötlemist (sh andmete vaatamist, alla laadimist jne).
2.3. Kliendi ettevõtte tarbimisandmed kuuluvad Kliendile. Kogu muu Teenuse kaudu kasutajatele kättesaadavaks tehtud informatsioon (Kliendi tarbimisandmete põhjal arvutatud CO2 emissioonid, linnaku tarbimisandmed jne) ja selle edastamisega seotud õigused (va allpool väljatoodud erandid) kuuluvad Teenusepakkujale.
2.4. Tasulise teenuspaketi eest arveldamine toimub ettemaksuna täiskuu põhiselt. Tasuline teenuspakett on automaatselt pikenev ja teenuse lõpetamise soovist peab Klient teatama teenuse vahendaja kliendihaldurile ette vähemalt 30 päeva.

3. Kliendi ja kasutaja õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus jagada teenuse kaudu saadud oma ettevõtte andmeid kolmandate osapooltega. Ettevõtte andmete presenteerimisel kasutades teenuse veebilehe visuaale (graafikuid vms) on kohustus teenusele korrektselt viidata.
3.2. Kasutaja kohustub mitte esitama teenuse kaudu enda või Kliendi kohta tahtlikult valeandmeid.
3.3. Kasutaja kohustub saladuses hoidma Teenuse sisselogimiseks vajalikke identifitseerimistunnuseid. Kasutaja kohustub kohe Teenusepakkujat teavitama, kui ilmneb, et kasutaja identifitseerimistunnused on sattunud kolmandate isikute kätte. Kasutaja enda tegevuse/tegevusetuse tõttu kolmanda isiku valdusesse sattunud Kasutaja identifitseerimistunnuste abil Teenuse kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab Klient.
3.4. Kasutaja kohustub kohe Teenusepakkujat teavitama, kui avastab Teenuse kaudu esitletavates andmetes ebatäpsusi. 
3.5. Klient ja Kasutajad nõustuvad mitte jagama teenuse kaudu saadud andmeid ja Teenuse kodulehe visuaale eesmärgiga kahjustada teenuse, teenusepakkuja, teenuse vahendajate või Ülemiste City kuvandit.
3.6. Klient kohustub hüvitama teenusepakkujale kahju (sealhulgas kaudsed kahjud), mis on tekkinud punktide 3.1 – 3.5 vastu eksimise tulemusel.
3.7. Klient kohustub tasuma kõigi Teenuse tasuliste osade eest vastavalt Teenuse hinnakirjale ja esitatud arvetele.

4. Teenusepakkuja õigused ja kohustused

4.1. Teenusepakkuja on õigus piirata Kasutajate juurdepääsu Teenusele, kui Kasutaja või Klient rikuvadkäesolevaid kasutustingimusi.
4.2. Teenusepakkuja on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Teenusele, kui see on vajalik uuenduste, hooldustööde vms tegemiseks.
4.3. Teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud jõupingutused, kindlustamaks, et Teenuse kaudu esitatavad andmed on täpsed ja ajakohased.
4.4. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse kasutamisest, kasutamise võimatusest või andmete ebatäpsusest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
4.5. Teenusepakkuja ei vastuta vahendatavate partnerite poolt pakutavate teenuste sobivuse ja kvaliteedi eest.
4.6. Teenusepakkuja kohustub töötlema kasutaja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja ainult Teenuse toimimiseks vajalikus ulatuses.
4.7. Teenusepakkuja kohustub mitte edastama Kliendi personaliseeritud tarbimisandmeid kolmandatele isikutele.
4.8. Teenusepakkujal on õigus Teenuse tasusid ühepoolselt muuta teavitades sellest Klienti 30 päeva ette. 
4.9. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta Teenuse kasutustingimusi. Muudetud kasutustingimused avaldatakse Teenuse veebilehel ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates.