Lurich; elamine

Hea tava

Ülemiste City on kogukond, keda motiveerivad sarnased väärtused. Linnaku arendajad ja teenuseosutajad tegutsevad üheskoos, et kõigile talentidele ning külastajatele pakkuda linnakus meeldiv ning kvaliteetne kogemus. Ülemiste City teenuste hea tava on tööriist, mis aitab kaasa üksteise mõistmisele, linnaku arengule ja hea maine hoidmisele. Seda järgides tagame mõnusa keskkonna ning saame arendada tulevikulinna, kus teenused, ärid ja talendid võimendavad teineteist.

ÜLEMISTE CITY TEENUSTE HEA TAVA

Teenuseosutaja

 • On kliendile orienteeritud
 • Tagab teenuse kõrge kvaliteedi
 • On uuendusmeelne ja arendab teenust vastavalt kliendi ootustele ja vajadustele
 • Suhtub heaperemehelikult linnaku keskkonda, hoides puhtust oma teeninduspinnal ja vahetus läheduses
 • Teavitab linnaku arendajat ette äri lahtiolekuaegade ja olulistest teenusega seotud muudatustest
 • Pakub kliendile võimalust suhelda vähemalt nii eesti kui ka inglise keeles
 • Teavitab kliente oma teenusest, kasutades selleks linnaku arendaja poolt pakutavaid turunduskanaleid (sotsiaalmeedia kanalid, uudiskiri, e-kiri, ekraanid liftides jne.)
 • Kogub regulaarselt kliendi tagasisidet teenuse kohta ning edastab selle koondinfona korra aastas linnaku arendajale
 • Erimeelsuste lahendamiseks, võtab esmalt ühendust arendajaga ja lähtub üürilepingus kokkulepitust
 • Hoiab vastastikku arendajaga omavahel esitatavad andmed sh tagasiside ja rahuloluküsitlused konfidentsiaalsena
 • Panustab linnaku kogukonna arengusse (sh. ühissündmused ja -tegevused) sobivates kogukonnategevustes osalemisega.
 • Kogub linnakus jäätmeid liigiti. Liigiti kogumisele kuuluvad vähemalt järgmised jäätmed: biojäätmed, paber ja papp, pakendid ning segaolmejäätmed. 

Linnaku arendaja

 • Aitab võimalusel kaasa teenuseosutaja kõrge teenuse taseme hoidmisele
 • On uuendusmeelne ja arendab linnakut lähtudes talentide kui ka teenuseosutajate ootustest ja vajadustest
 • Aitab kaasa ja innustab teenuseosutajaid koostööle ning sünergiale
 • Korraldab regulaarselt hanke(min. 3 osalejat) linnaku väliste teenuseosutajate leidmiseks
 • Toetab vajadusel teenuseosutajat puhtuse hoidmisel oma teeninduspinnal ja vahetus läheduses
 • Pakub teenusest teavitamiseks nii tasuta kui ka tasulisi turunduskanaleid (sotsiaalmeedia kanalid, uudiskiri, e-kiri, ekraanid liftides jne.)
 • Kutsub kokku regulaarseid kokkusaamisi teenuseosutajaga kliendisuhete hoidmise eesmärgil
 • Annab regulaarselt ülevaate teenuse rahulolu kohta linnakus
 • Teavitab teenuseosutajat teenuse osutamise jaoks olulistest muudatustest linnakus
 • Hoiab vastastikku teenuseosutajaga omavahel esitatavad andmed sh tagasiside- ja rahuloluküsitlused konfidentsiaalsena
 • Soodustab jäätmekäitluse edendamist linnakus, pakkudes juhendamist, koolitusi ja vahendeid