Lurich; elamine

Maja reeglid

ÜLDINE INFO

Lurichi majutushoone asub aadressil Valukoja 10, 11415, Tallinn. Hoone näol on tegemist 13 korruselise büroo- ja majutushoonega, mille esimesel kahel korrusel asuvad büroo- ja teeninduspinnad ning korrustel 3-13 korterid.

Hoones on suitsetamine rangelt keelatud, sh on suitsetamine keelatud ka terrassidel ning rõdudel. Suitsetamine lubatud hoonest vähemalt 8m kaugusel. Suitsetamise reegli rikkumise korral rakendub trahv summas 300 EUR.

Öörahu kehtib pühapäevast neljapäevani kell 22.00-06.00 ning reedeti ja laupäeviti kell 23.00-07.00. Öörahu rikkumine on rahaliselt karistatav trahviga summas 300 EUR.

Majutusteenuse klient ei tohi korterit edasi rentida/üürida (sh pakkuda ka lühiajalist majutusteenus läbi airbnb, booking.com’i vms).

Korterites on keelatud tegevused, mis nõuavad tavapärasest oluliselt suuremat elektri- ja/või jahutusvõimsust, näiteks serverite majutus, krüptoraha kaevandamine, jms. Reegli rikkumisel trahv 300 EUR.

Rõdusid võivad kliendid kasutada isiklike asjade (nt jalgrattad) lühiajaliseks hoiustamiseks, kuid oluline on jälgida, et hoiustatud esemed ja/või nendega seotud tegevused ei kahjustaks teisi kliente, hoone fassaadi või rõdusid.

Rõdudelt on millegi alla viskamine või lendu laskmine rangelt keelatud. Samuti on rangelt keelatud ka rõdudel toidu valmistamine, grillimine, vms. Reegli rikkumisel trahv summas 300 EUR.

Lahtiste esemete hoiustamine trepikodades ja koridorides ei ole lubatud.

Korterite sisustuse säilimise ja seisukorra eest vastutab klient. Keelatud on igasugune tegevus, mis võib kahjustada Majutusteenuse pakkuja vara ning teisi kliente.

PARKIMINE

Igal majutushoone kliendil on õigus osta lisateenusena parkimisõigus Sepise 8 parkimismajas, teenuse hind on välja toodud hinnakirjas. Ühel majutushoone kliendil on õigus ainult ühele parkimiskohale. Külalistel on võimalik kuni 2 tundi tasuta parkida P2 parkimistsoonides, märkides parkimise algusaeg parkimiskellaga. Parklate asukohtadega ning parkimistingimustega on võimalik tutvuda: https://www.ulemistecity.ee/parking

Jalgrattaid on võimalik parkida Lurichi majutushoone sisehoovis, kus on eraldi jalgrataste parkimiskohad.

LÄBIPÄÄSUKAARTIDE JA VÕTMETE VÄLJASTAMINE NING TAGASTAMINE

Läbipääsukaardid ja -koodid saab teenusepakkuja käest majutusteenuse lepingu sõlmimisel ja korteri üleandmisel, mille käigus allkirjastatakse ka vastav akt, kus on võimalusel välja toodud, mitu läbipääsukaarti kliendile anti.

Kaotatud kaardist tuleb viivitamatult teavitada teenusepakkujat e-maili teel: residences@mainorulemiste.ee. Vastasel korral jääb võimaliku tekkiva kahju kandmine kliendi kanda. Läbipääsukaardi kaotamisel on asenduskaardi, hind on välja toodud hinnakirjas.

TURVALISUS

Lisaks eelpool kirjeldatud läbipääsusüsteemidele on hoones ka muud turvasüsteemid, mis tagavad piisava turvalisuse.

Iga kuupõhist korterit on võimalik kliendil lülitada valvesüsteemi, mida pakub USS. Antud teenuse puhul kehtib eraldi kuutasu, mis on leitav hinnakirjast. Antud teenuse aktiveerimisel määrab klient kontaktisiku, kellel on õigus valehäireid tühistada vastava salasõna kaudu. Sama kontaktisik on ka muudes küsimustes peamiseks kontaktisikuks.

Juhul, kui kliendi töötaja, kes kasutab Lurichi majutushoone korterit ajutiseks peatumiseks, lahkub ning soovitakse läbipääsukaarte või -koode tühistada, peaks kliendi kontaktisik majutusteenuse pakkujat viivitamatult teavitama e-maili teel: residences@mainorulemiste.ee

Hoone üldalad on kaetud videojälgimise süsteemiga, sh liftihallid, fuajee, hoone perimeeter, tehnoseadmete ruumid. Süsteemi reaalajal jälgimist ei teostata, kuid kõik kaamerapildid salvestatakse. Salvestuse pikkus on minimaalselt 30 päeva.

Hoone on varustatud järgmiste automaatsete tuleohutusüsteemidega: automaatne tulekahjusignalisatsioon, automaatne kustutusüsteem ehk sprinkler (hoone esimesel kahel korrusel), evakuatsiooni helindussüsteem ja gaaskustutusüsteem tehnoruumides.

Majutusteenuse pakkuja korraldab perioodiliselt tulekahjuõppusi. Igale kliendile edastatakse „Tulekahju korral tegutsemise plaan“, mida klient on kohustatud kõikidele oma ettevõtte töötajatele tutvustama, kes kasutavad kortereid. Samuti on klient kohustatud võtma kõikidelt töötajatel, kes kortereid kasutavad, allkirja, et vastava juhendiga on tutvutud.

Juhul, kui klient või tema töötaja või tema poolt tellitud kolmas osapool teostab töid-tegevusi, mis kutsuvad esile suitsu, tolmu, auru, müra vms, tuleb sellest eelnevalt majutusteenuse pakkujat teavitada.

Lisaks on hoones ka tuletõrje voolikusüsteemid ning tulekustutid, mis asuvad voolikukappides.

Hooletusest põhjustatud häired, valehäired ja/või evakuatsioon on rangelt keelatud. Reegli rikkumisel trahv summas 1000 EUR ning kui sellega on tekitatud olulist kahju ka teistele klientidele, on majutusteenuse pakkujal õigus nõuda täiendavat hüvitamist, kui see on mõistlikult põhjendatud.

Majutusteenuse pakkujal on õigus siseneda korterisse luba küsimata, kui selleks on mõistlik põhjus (oht kliendi tervisele, oht teistele klientidele, oluline oht varale, jne). Antud olukorras on majutusteenuse pakkuja kohustatud informeerima ka klienti tehtud külastusest.

Juhised suitsuanduri/ kuumaanduri häire korral!

Mida teha, kui temperatuuriandur ja/võ suitsuandur teie korteris aktiviseerub?

See oluline teave kehtib ainult järgmiste korterite kohta: Krt. 5, 8, 13, 16, 21, 24, 29, 32, 37, 40, 45, 48, 53, 56, 61, 64, 69, 71.

Veenduge, kas häire on vaid teie korteris või on häirekellad peal kogu majas! Kontrollimiseks avage korteri uks ja kuulake koridorist tulekahjuhäirekellasid.

1. Kui andur on häires vaid teie korteris, võtke viivitamatult ühendust turvafirmaga, teatage häire põhjus ja võimaldage neile kiiret juurdepääsu korterisse. Saabuv turvapatrull veendub olukorra ohtutuses ja taastab häiret andva anduri.

TURVAFIRMA KONTAKT:   +372 619 1899 ja lühinr. 1899

2. Kui rakenduvad häirekellad kogu majas, lisaks andruri signaalile teie korteris, läheb teavitus koheselt turvafirmale kui ka Päästeametile. Nii teil kui teistel elanikel on enda ohutuse tagamiseks kohustus evakueeruda!

Evakuatsioonikogunemise koht asub Sepide tänaval ja on tähistatud rohelise evakuatsioonikogunemissildiga.

TURVAFIRMA KONTAKT:   +372 619 1899 ja lühinr. 1899

PALUN PANE TÄHELE!

Korteris ja korterelamus ettevaatamatusest tekkinud tulekahju häirete kulud kannab korteri eest vastutav elanik. Leppetrahv summas 1000 eur.

Olge hoitud!

HOOLDUS- JA REMONTTÖÖDE TEOSTAMINE

Majutusteenuse pakkuja teavitab plaanilistest hooldus- ja remonttöödest kliente ette mõistliku aja, mis ei ole vähem kui 2 ööpäeva. Erakorraliste hooldus- ja remonttööde puhul teostatakse tööd esimesel võimalusel, eesmärgiga tagada klientide turvalisus ja vara säilimine.

Kliendid saavad vajadusel tellida remont- ja parandustöid, mida teostab Majutusteenuse pakkuja partner. Kõik sellised remont- ja parandustööd on vaja kooskõlastada ka majutusteenuse pakkujaga, mh tuleb kooskõlastada ka need tööd, mida klient teeb ise (nt maali seina panek, kleepimine, vms). Sarnased tööd võivad tähendada ka kliendile täiendavat rahalist kulu, kui ei ole mõistlikult võimalik taastada esialgne või samaväärne olukord.

Selleks, et tagada põrandate pikaajaline säilimine, tuleb kliendil jälgida, et liigutatava mööbli (toolid, lauad, diivan, jne) jalgade all oleks vajalikud mööblivildid. Nende puudumisel või kulumisel võtta ühendust majutusteenuse pakkujaga, kes saab anda vajalikud mööblivildid, mille klient saab paigaldada.

Kui korterit ja mööblit kasutatakse sihipäraselt, kaasneb sellega ka korteri ja mööbli harilik kulumine. Sihipärase kasutamise puhul on klient seadmeid, sisustust ja korterit hooldanud vastavalt juhenditele ja heale tavale. Vajadusel

saab Majutusteenuse pakkuja poolde pöörduda täiendavate küsimustega, mh saab majutusteenuse pakkuja edastada uued või täpsed juhendid, kuidas seadmeid ja mööblit hooldada.

Mööbli ja sisustuse mittesihipärane kasutamine ei kuulu hariliku kulumise hulka. Mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahju osas on klient kohustatud koheselt teavitama majutusteenuse pakkujat ning tekkinud kulud katab täies ulatuses klient, mh kuulub kliendi poolt tasumisele mööbli soetamise, asendamise, transpordi, utiliseerimise jms kulud. Lisaks võib majutusteenuse pakkuja nõuda kliendile kulude kompenseerimist, mis on seotud tahtlike või tahtmatute vigastuste ja/või plekkidega seintel, akendel, põrandatel, lagedel, ustel, mööblil, jne. Mittesihipärase kasutamise hulka kuulub ka liiga riskantne või hooletu kasutamine, näiteks lahtise tulega söögi tegemine, veeummistuse ja veeuputuse tekitamine, jne.

Igasuguse mööblile või korterile vigastuste tekitamisest on klient kohustatud koheselt majutusteenuse pakkujat teavitama.

TEENUSTE OSUTAMINE

Juhul, kui klient soovib suuremahulisi esemeid hoiustada, mis korterisse mõistlikult ei mahu, soovitame ühendust võtta Majutusteenuse pakkujaga, kes saab kliendile edastada otsekontakti väikeladude teenuse pakkujaga, kes asub Ülemiste Citys. Majutusteenuse klientidele kehtib antud teenusepakkuja juures erihind, mis on leitav hinnakirjas.

Kliendil on võimalik enda korterisse sisse kirjutada, kuid seda ainult majutusteenuse pakkuja kirjalikul nõusolekul ning majutusteenuse pakkuja võib antud teenuse eest ka täiendavat tasu küsida, mis on hinnakirjas välja toodud.

Klient on kohustatud end korterist välja kirjutama kahe nädala jooksul peale majutusteenuse kasutamise lõppu. Juhul, kui majutusteenuse pakkuja tuvastab, et klient ei ole seda teinud, on majutusteenuse pakkujal õigus nõuda seda koheselt, võimalusel klient ise korterist välja kirjutada ning esitada trahv summas 300 EUR.

JÄÄTMEKÄITLUS

Hoone üldalade koristamist korraldab teenusepakkuja. Korterite koristamine on samuti osaliselt teenusepakkuja poolt organiseeritud. Ööpäevase majutuse puhul on teenusepakkuja korraldanud koristuse vastavalt ööbimise pikkusele. Kuupõhise majutuse puhul on lepinguliselt määratud, et vähemalt 1x kuus tellitakse kohustuslik koristus, mida pakub teenusepakkuja. Kliendil on võimalik piiramatus koguses tellida lisakoristusi, tasudes nende eest täiendavalt.

Nii teenusepakkuja koristuspartner kui ka kõik majutusteenuse kasutajad peavad kasutama hoone kõrval asuvaid prügimahuteid ning tagama nõuetekohase prügisorteerimise. Lisaküsimuste korral pöörduda Majutusteenuse pakkuja poole.

Suuremahulised või ohtlikud jäätmed (suured pakendid, vanad elektroonikaseadmed, kemikaalid, õlid, jms) tuleb kliendil kokku koguda ja viia ise sobivasse jäätmete kogumispunkti. Vajadusel saate täpsemaid jäätmete kogumispunktide asukohti küsida majutusteenuse pakkujalt.

LEMMIKLOOMAD KINNISTUL JA HOONES

Klientidel on lubatud kaasa võtta korterisse ka lemmikloomad, kuid lemmikloomad ei tohi teisi kliente segada, vara lõhkuda vms. Kliendil on kohustus lemmiklooma majutamine kooskõlastada majutusteenuse pakkujaga ning majutusteenuse pakkujal on mõistliku põhjenduse puhul võimalus mitte lubada lemmiklooma kinnistule.

Iga lemmiklooma omanik vastutab ise looma käitumise ja heaolu eest, mh on kohustatud tema järelt koristama. Lemmiklooma majutamine tähendab 30% kõrgemat koristusteenuse tasu.

LEPINGU LÕPETAMISEGA SEOTUD TEGEVUSED JA KORTERI TAGASTAMINE

Majutusteenuse lepingud on sõlmitud tähtajaliselt ning automaatselt leping ei pikene. Tähtaja lähenedes on võimalik kliendil alustada uusi lepingu läbirääkimisi kolimiseks mõnda teise korterisse.

Juhul kui kliendile on tehtud reeglite rikkumise eest vähemalt üks kirjalik hoiatus või rahaline trahv, on majutusteenuse pakkujal õigus järgmise reeglite rikkumisel korral lõpetada leping ennetähtaegselt vastavalt majutusteenuse lepingu üldtingimuste punktile 12.3.(a).

Peale lepingu lõppemisteate saamist lepivad majutusteenuse pakkuja ja klient kokku kuupäeva, millal klient annab korteri majutusteenuse pakkujale tagasi. Koos üleandmisega teostatakse korteris ka ülevaatus, millega fikseeritakse hariliku kulumise ja mittesihipärase kulumisega seotud kahjustused. Juhul, kui tuvastatakse kulumisi, mis on tekkinud mittesihipärase kasutamisega, fikseeritakse tegevused ja kulud, mida klient peab tasuma. Hea tava kohaselt peab korter lepingu lõppedes olema samas seisukorras nagu lepingu alguses fikseeritud üleandmisaktis.

Korteri lõppkoristuse kulud tasub täielikult klient. Lõppkoristuse teostab Majutusteenuse pakkuja partner.

Korterist välja kolides kohustub klient kõiki enda sõlmitud lepingud lõpetama (TV, Internet, jne).

Majutusteenuse pakkuja tagastab tagatisraha kuuekümne (60) päeva jooksul lepingu lõppemisest, kuid seda juhul, kui korteri ülevaatuse käigus ei ole tuvastatud sisustuse või korteri mittesihipärast kasutamisest ja kulumisest tulenevaid täiendavaid kulusid, mida vajadusel saab osaliselt või täielikult tagatisrahaga tasaarveldada.

Juhul, kui peale lepingu lõppemist ja korteri tagastamist tuleb korteris välja puudusi, mida klient on varjanud, on majutusteenuse pakkujal õigus esitada mõistlikus summas kahjunõue.

LIIKUMINE KINNISTUL JA HOONES

Hoone on varustatud elektroonilise läbipääsusüsteemiga, mis toimib ligipääsukaartega ja -koodidega, olenevalt mida soovitakse kasutada. Majutushoonesse juurdepääs on piiratud, sinna pääsevad ainult korterite elanikud ehk kliendid ning nende külalised aga seda ainult klientide loaga.

Hoones on 2 lifti, mis asuvad majutushoone fuajees, samuti asuvad fuajees ka majajuht ning check-in tahvlid.

Külaliste vastu võtmine on lubatud igal ajal, kuid külaliste tegevuste eest vastutab täielikult majutusteenuse kasutaja ehk klient, muuhulgas on Majutusteenuse pakkujal õigus nõuda hüvitist või kulude katmist, kui kliendi külaline on tekitanud varalist kahju või häirinud teisi kliente