HEA TAVA

Ülemiste City ettevõtete hea tava

Ülemiste City arendaja hea tava

Ülemiste City ettevõtete hea tava

Üldine

1) Hoiab linnaku territooriumil puhtust, kasutab heaperemehelikult linnakus asuvaid üldkasutatavaid ruume ja alasid ning annab arendajale teada, kui märkab linnaku vara kahjustamist või parendusvajadust.

2) Kooskõlastab arendajaga oma üüripinnal või linnaku avalikus ruumis korraldatavad sündmused, mis erinevad ettevõtte tavapärasest tegevusest.

3) Kasutab võimalusel töötajate elukestva õppimise toetamiseks linnaku pakutavaid lahendusi.

Ülemiste City arendaja hea tava

Üldine

1) Arendab linnakut lähtudes missioonist ja visioonist, luues inimsõbralikku linnaruumi ka tulevastele talentidele.

2) Kasutab arendustegevuses uuenduslikke lahendusi ja tehnoloogiaid.

3) Loob linnakus võimalusi töötamiseks, õppimiseks ja koostööks erinevate haridusasutustega ning ajaveetmiseks erinevas vanuses ja erineva kultuuritaustaga inimestele. On avatud mitmekesisusele.

Ülemiste City ettevõtete hea tava

Kogukond/ kaasamine

4) Annab linnaku arendajale tagasisidet, osaleb linnaku korraldatavates uuringutes ja teeb ettepanekuid linnaku arendamiseks.

5) Aitab kaasa linnaku kogukonna arengule, panustades rahaliselt Ülemiste City kogukonnafondi. Pakub välja ideid kogukonna sidustamiseks ja osaleb nende elluviimisel. Julgustab oma töötajaid osalema erinevates kogukonnategevustes (sh ühissündmused, liikumiskampaaniad jne).

6) Toetab linnaku info ja teadete levitamist oma ettevõttes (näiteks koduleht ulemistecity.ee, uudiskiri jt).

Ülemiste City arendaja hea tava

Kogukond/ kaasamine

4) Kogub aktiivselt kogukonna tagasisidet ja ettepanekuid ning võimalusel arvestab nendega.

5) Panustab kogukonnafondi koos ettevõtetega, tagab fondi kasutamise läbipaistvuse ja sihipärase vahendite kasutuse.

Ülemiste City ettevõtete hea tava

Keskkond

7) Järgib keskkonnahoiu põhimõtteid ning kasutab vett ja energiat säästlikult. Kogub ettevõttes jäätmeid liigiti. *

8) Seisab hea, et ettevõtte ja tema töötajate ning koostööpartnerite mootorsõidukid (sh mootorrattad) peatuks ja pargiks ainult selleks ettenähtud kohtades.

Ülemiste City arendaja hea tava

Keskkond

6) Panustab kogukonna arengusse, korraldades erinevaid sündmusi, tegevusi jne.

7) Kasutab linnakus energiatõhusaid ja keskkonnasõbralike lahendusi ning aitab linnaku ettevõtetel mõõta energiatarbimisest, töötajate liikumisest jne tekkivat CO2 jalajälge.

Ülemiste City ettevõtete hea tava

Tervislik töökeskkond

9) Arendab tervislikku töökeskkonda ning soodustab töötajate liikumist, sh töö ja kodu vahel keskkonnasõbralikel viisidel (jala, jalgrattaga või ühistranspordiga).

10) Hoolitseb selle eest, et ettevõtte töötajad ei suitsetaks mujal kui selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtades.

Ülemiste City arendaja hea tava

Tervislik töökeskkond

8) Soodustab linnakus jäätmete liigiti kogumist ja korduvkasutusega pakendite kasutamist, pakkudes vajadusel ettevõtetele sellekohast juhendamist.

9) Toetab linnakus tervislikke eluviise, luues linnakusse sportimise, värskes õhus liikumise ja töötamise võimalusi (näiteks kõnnikoosolekurada), korraldades tervisekampaaniaid ja spordivõistlusi, suurendades töötajate teadlikkust jne.Seisab suheldes linnaga selle eest, et linnakusse oleks hea tulla ühistranspordi või jalgrattaga.

Ülemiste City ettevõtete hea tava

Koostöö

11) Kaasab linnaku arendajat ja/või teisi linnaku ettevõtteid koostööprojektidesse.

12) Kasutab võimalusel oma teenuste või toodete tutvustamiseks teistele linnaku ettevõtetele Ülemiste City B2B platvormi.

Ülemiste City arendaja hea tava

Koostöö

10) Pakub erinevates valdkondades (teadmised, talendid, teenuse, kogukond, keskkond) koostööd (projektid, konkursid, sündmused, arendused jne) linnaku ja linnaku väliste partneritega.

11) Soodustab linnaku ettevõtete omavahelist koostööd ja äritegevust, arendades B2B platvormi , valdkondlikke võrgustikke ja korraldades erinevaid võrgustumise sündmusi jne.